Pomoc Starostwa w odbudowie pasiek pszczelich

Z przykrością informujemy, że nie wszystkie nasze pszczele rodziny przetrwały zimę w dobrej kondycji ☹️. Wielu pszczelarzy na naszym terenie donosiło o słabym przezimowaniu swoich uli, a niektórzy stracili nawet ponad połowę swoich pasiek 😢.

Dlatego też, nasz prezes Radosław Rodziewicz zwrócił się z prośbą o pomoc do Starosty Artura Bielińskiego w odbudowie pasiek najbardziej poszkodowanych pszczelarzy w naszym kole. Z ogromną wdzięcznością informujemy, że Starosta zdecydował się dofinansować zakup 50 rodzin pszczelich🐝💪‼️ Serdecznie dziękujemy za to wsparcie❤🌼‼️

Pomoc na przezimowanie pni pszczelich

Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.).

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

Beneficjantem programu może być pszczelarz:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;
 • który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.
Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansową, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż wskazana w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu wynosi 80 mln zł na rok.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę budżetu programu na dany rok, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty budżetu programu na dany rok i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem wniosku o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, publikowana jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa.

W przypadku pytań dotyczących pomocy na przezimowanie pni pszczelich proszę o kontakt z Departamentem Wsparcia Krajowego pod nr tel. 22 318 48 50.

Składki i opłaty 2024

 • Składka członkowska 60zł
 • ulowe 5zł od ula
 • Ubezpieczenie – termin do 29.02.2024
  • OC 7zł z 1 pasiekę tj. do 50uli
  • ubezpieczenie produktu 15zł za wszystkie ule
 • Biesiada pszczelarska 200zł od osoby – termin do 15.01.2024
 • Leki – termin do 29.02.2024
  • Apiwarol 65zl
  • Apivar 70zl
  • Biowar 75zł
  • Bayvarol 20zł

Plan spotkań zimowych 2023/24 – aktualizacja

Zbliża się pora roku, gdy pszczoły schronią się w swoich ulach, a pszczelarze przenoszą swoją uwagę na inne zimowe wyzwania. W ramach naszego koła pszczelarskiego, pragniemy urozmaić ten zimowy okres i zapraszamy wszystkich naszych członków do udziału w naszych spotkaniach:

5. listopad 2023, godzina 11:00
Spotkanie w szkole podstawowej w Jerzmankach (Jerzmanki 43)
Agenda:
1)    Informacje Prezesa Koła
2)    Facebook / Kronika / Witryna internetowa
3)    Szkolenie na temat podawania matek pszczelich

10. grudzień 2023 – Spotkanie opłatkowe
Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu (ul. Grunwaldzka 2) o godzinie 11:15. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe w Miejskim klubie Seniora przy ul. Mickiewicza 13 (dawny urząd pracy)

7. styczeń 2024, godzina 11:30
Spotkanie w szkole podstawowej w Jerzmankach (Jerzmanki 43)
Agenda:
1)    Sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny, rejestracja pasiek – prowadzi lekarz weterynarii
2)    Informacje o zakupach refundowanych na rok 2024 – Robert Narewski
3)    Informacje na temat dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich

27. styczeń 2024 – Biesiada pszczelarska w domu weselnym Olimpia w Zawidowie (ul. Zgorzelecka 32). Zaczynamy o godzinie 18:00 i kończymy 3:00 rano. Grać będzie zespół trzyosobowy. Koszt około 200 zł od osoby.

11. luty 2024, godzina 10:00
Szkolenie w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie
Gospodarka pasieczna – prowadzi prof. dr. hab. Paweł Chorobiński

3. marzec 2024, godzina 10:00
Szkolenie w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie
Gospodarka pasieczna – prowadzi dr. inż. Agnieszka Murawka